Zapytania duchownych

 

hhhhNadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Jan.4,23-24

 

Drogi Przyjacielu w Chrystusie,

bardzo często otrzymujemy zapytania od osób, które szukają drogi w kierunku posługi kapłańskiej lub pragną przyłączyć się do Narodowego Kościoła Katolickiego jako ważnie wyświęceni kapłani lub diakoni z innej jurysdykcji. Doceniamy wszelkie zapytania i chętnie komunikujemy się z każdą osobą.

Jaki jest proces inkardynacji duchownych do Narodowego Kościoła Katolickiego?

Pierwszym krokiem jest przeczytanie o nas na naszych stronach internetowych, zadawanie pytań, a następnie, jeśli chcesz rozpocząć proces w inkardynacji, napisanie prośby i przesłanie jej wraz z wymaganymi dokumentami na nasz adres emaliowy. (patrz: Inkardynacja na naszej stronie pod adresem: www.nat-kath.church/inkardynacja)

Inkardynacja jest otwarta tylko dla duchownych ważnie wyświęconych w tradycji katolickiej przez Kościół z ważną linią sukcesji apostolskiej. Ogólnie rzecz biorąc, przyjmujemy duchownych z konserwatywnych i niezależnych wspólnot starokatolickich i Kościołów zachowujących ważną linię sukcesji apostolskiej.

Prośbę o inkardynację wraz z załączonymi dokumentami, należy starannie opracować i odesłać na wskazany w korespondencji adres e-mail. Możliwe jest przesłanie w pierwszej kolejności wniosku, a następnie dostarczenie dokumentacji w miarę jej gromadzenia. Jednak decyzja o udzieleniu inkardynacji zostanie podjęta po złożeniu i zatwierdzeniu kompletu wymaganych dokumentów.

Jak długo trwa proces inkardynacji jako?

To nie jest łatwe pytanie, ponieważ każdy kandydat jest prowadzony przez proces w sposób zindywidualizowany i osobisty. Po zakończeniu procesu aplikowania wniosek o przyjęcie lub odrzucenie prośby o inkardynację zostaje przedstawiony Radzie Synodalnej. A więc okres czasowy „jak długo?” jest różny. Generalnie jednak proces inkardynacji może zostać zakończony w ciągu kilku miesięcy.

Ogólny przyjęty czas procesu inkardynacji:

  1. Potwierdzenie otrzymania prośby o inkardynacje zostaje przesłane na wskazany adres e-mail lub adres poczty tradycyjnej w ciągu 30 dni.

  2. W potwierdzeniu wnioskujący otrzyma wyznaczenie terminu, zwyczajowo do 3 miesięcy od daty doręczenia korespondencji na skompletowanie dokumentów i przesłanie ich na adres Rady Synodalnej.

  3. Po otrzymaniu dokumentów Przewodniczący Rady Synodalnej w ciągu 6 miesięcy po sprawdzeniu dokumentów, udzieli odpowiedzi o udzieleniu lub odmowie udzielenia inkardynacji.

Jakie warunki pod względem wykształcenia muszę spełnić?

Przegląd wykształcenia w odniesieniu do powierzanego urzędu powinien wykazywać silną korelację z naszymi wymogami koordynacji. W trakcie procesu inkardynacyjnego określimy ewentualne deficyty w wykształceniu teologicznym, a JM Ksiądz Rektor Seminarium Duchownego opracuje plan uzupełnienia wykształcenia. Doświadczenie służby kapłańskiej może być również uwzględnione w decyzji o inkardynacji i może zastąpić określoną treść kursu.

Duchowni z głównych Kościołów mogą skorzystać z domniemania posiadania odpowiedniego i wystarczającego wykształcenia i doświadczenia związanych z posługą kapłańską. Ponieważ jednak wykształcenie niezależnych Kościołów katolickich jest zróżnicowane, uważnie analizujemy otrzymane dokumenty i posługę. Jesteśmy mocno zaangażowani, aby mieć kapłanów, którzy są przygotowani, aby mogli właściwie wypełniać powierzone zadania i żyć przesłaniem Jezusa.

Czy w Narodowym Kościele Katolickim obowiązuje wynagrodzenie dla duchownych?

Wysyłając apostołów, by głosili dobrą nowinę, leczyli chorych, a nawet wskrzeszali umarłych, Jezus powiedział: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt.10,8). Tak więc jego prawdziwi naśladowcy nie mieli pobierać żadnych opłat. Jezus sam dał przykład — pełniąc służbę na rzecz innych, nigdy nie brał za to pieniędzy.

Jeśli parafia jest w stanie zapewnić wsparcie finansowe duchownemu, oczekuje się, że to zrobi. Jednak obecnie większość naszych duchownych (diakonów, księży i biskupów) wspiera się poprzez świeckie zatrudnienie i daje bez wynagrodzenia pieniężnego swój czas i talenty na rozwój ich służby Kościołowi.

Wzorem Jezusa również apostoł Paweł ‛udostępniał dobrą nowinę bezpłatnie’ (1 Kor. 9,18). Gdy potrzebował środków na utrzymanie, podejmował pracę przy wytwarzaniu namiotów (Dz. 18:1-3).

Większość służb zaczyna się jako posługa namiotów w duchu apostoła Pawła i pierwszych chrześcijan. Większość naszych duchownych wykonuje posługę kapłańską na wzór francuskiego ruchu robotniczo-kapłańskiego w połowie lat czterdziestych. Wreszcie, duchowni nie są zatrudniani przez Narodowy Kościół Katolicki, lecz są wybierani i funkcjonują jako przedstawiciele lokalnej wspólnoty kościelnej.

Szczególne zasady.

Kościół zastrzega sobie prawo do zachowania w tajemnicy podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu inkardynacji do czasu jego zakończenia. Zasada zachowania tajemnicy obowiązuje także kandydata do grona duchownych Kościoła. Złamanie tej zasady przez składającego prośbę spowoduje zerwanie procesu inkardynacji i w konsekwencji udzielenie decyzji odmownej, przyjęcia kandydata do grona duchownych Kościoła.

Czy obowiązują koszty związane z inkardynacją?

Nie pobieramy żadnej opłaty za inkardynację ani za święcenia!

Mogą jednak wystąpić pewne koszty, które są pokrywane przez wnioskodawcę. A, te są ustalane w trakcie procesu aplikacyjnego.

W ramach procesu aplikacyjnego wnioskodawca musi osobiście odwiedzić Biskupa lub innego wskazanego duchownego w pobliżu miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Koszty podróży związane z tą wizytą ponosi wnioskodawca.

Jeśli występują deficyty w edukacji muszą być uzupełniane przez zajęcia seminaryjne, kandydat sam ponosi koszty związane z uzupełnieniem wykształcenia.

Od duchownych Kościoła oczekuje się posiadania własnych szat liturgicznych i wyposażenia niezbędnego w ich posłudze. Ofiary parafii są wykorzystywane przez kapłana na wydatki bieżące parafii.

Nasze prawo kościelne wymaga, aby wszyscy kapłani uczestniczyli rekolekcjach / spotkaniach formacyjnych lub jako wyznaczeni delegaci w Synodzie Kościoła, gdziekolwiek się one odbywają. Koszty podróży i opłata rejestracyjna są odpowiedzialnością kapłana.

Twój Brat

+ Robert

Zaproszenie do kapłanów