Ustrój Kościoła

Ustrój Narodowego Kościoła Katolickiego jest episkopalno-synodalny. To znaczy:

  1. najwyższą władzą zwierzchnią i prawodawczą jest Synod Generalny, w skład którego wchodzą duchowni i świecy Delegaci;
  2. Rada Synodalna jest najwyższym organem realizującym uchwały Synodu oraz zarządzającym Kościołem w okresie pomiędzy Synodami.
  3. władzę dyscyplinarną sprawuje Trybunał Kościoła;
  4. czynne prawo wyborcze (prawo głosowania), mają wszyscy pełnoletni członkowie bez różnicy płci, którzy biorą aktywny udział w życiu kościelnym.
  5. bierne prawo wyborcze z zastrzeżeniem przysługuje, bez różnicy płci, pełnoletnim członkom o nieskazitelnej opinii i ustalonych przekonaniach kościelnych, którzy mają czynne prawo wyborcze.
  6. bierne prawo wyborcze kandydowania na urzędy zarezerwowane dla duchownych Kościoła, posiada duchowny Kościoła, który: posiada święcenia wyższe, nie pozostaje w czynnych karach kościelnych oraz który ukończył 24 lata.
  7. Kościół kieruje się własnym prawem, które uchwala Synod Generalny, a które nosi nazwę: Prawo Kanoniczne Kościoła oraz Prawo wewnętrzne Narodowego Kościoła Katolickiego. Obecne Prawo Kanoniczne zostało uchwalone przez I Synod Generalny  27 lipca 2018 rok.
  8. sprawy szczegółowe, nie objęte przepisami ” Prawa Kanonicznego Kościoła” oraz „prawa wewnętrznego”, normuje Rada Synodalna.