Ustrój Kościoła

Ustrój Narodowego Kościoła Katolickiego jest episkopalno-synodalny. To znaczy:

Najwyższą władzą zwierzchnią i prawodawczą jest Synod Generalny w skład, którego wchodzą duchowni i świecy Delegaci;

Administrację, kierownictwo i kontrolę nad własnością Kościoła sprawuje Rada Synodalna. Zadania te wykonywane są pod pełnym przewodnictwem i zarządem Przewodniczącego Rady Synodalnej – Zwierzchnik Kościoła, który swoje uprawnienia może delegować zgodnie ze Statutem Kościoła.

Osobowość prawną posiada Kościół jako całość oraz jego jednostki organizacyjne, określone w art. 39 ust 1 Statutu Kościoła.

Organami Kościoła jako całości są:

  1. Synod Kościoła;
  2. Rada Synodalna;
  3. Trybunał Kościoła;
  4. Przewodniczący Rady Synodalnej.

Rada Synodalna sprawuje zarząd Kościoła w imieniu Synodu.

Rada Synodalna jest najwyższym organem realizującym uchwały Synodu oraz zarządzającym Kościołem w okresie pomiędzy Synodami.

Władzę dyscyplinarną sprawuje Trybunał Kościoła kan. 1492 §1 Prawa Kanonicznego.

Czynne prawo wyborcze (prawo głosowania), mają wszyscy pełnoletni członkowie bez różnicy płci, którzy biorą aktywny udział w życiu kościelnym.

Bierne prawo wyborcze z zastrzeżeniem przysługuje, bez różnicy płci, pełnoletnim członkom o nieskazitelnej opinii i ustalonych przekonaniach kościelnych, którzy mają czynne prawo wyborcze.

Bierne prawo wyborcze kandydowania na urzędy zarezerwowane dla duchownych Kościoła, posiada duchowny Kościoła, który: posiada święcenia wyższe, nie pozostaje w czynnych karach kościelnych oraz który ukończył 24 lata.

Kościół kieruje się własnym prawem, a które nosi nazwę: Statut Kościoła oraz Prawo Kanoniczne Kościoła.

  • Statut Kościoła został zatwierdzony decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2021 roku.
  • Prawo Kanoniczne Kościoła zostało uchwalone przez II Synod Generalny 18 września 2021 roku.

Sprawy szczegółowe, nie objęte przepisami „Prawa Kanonicznego Kościoła”, normuje Rada Synodalna i Zwierzchnik Kościoła.

ORNAMENT-4-large