Trybunał Kościoła

ikona


Kościół nie uznaje zasady trójpodziału władzy i dlatego najwyższym sędzią jest biskup, pełniący równocześnie funkcje wykonawcze i prawodawcze. Sędziowie rozstrzygający sprawy w sądach kościelnych muszą się wykazać potwierdzoną znajomością prawa kanonicznego.

Biskup wyznacza dla postępowań przed sądem duchownym promotora sprawiedliwości, który reprezentuje diecezję na podobnej zasadzie jak prokurator. Powód w procesie może powołać adwokata przemawiającego w jego imieniu.

SĄDY DIECEZJALNE

SĄD BISKUPI DIECEZJI – I instancji 

Sąd Biskupi Diecezji jest kompetentny do rozpatrywania w I instancji – stanowią sądy biskupie związane z danym Kościołem partykularnym – diecezją lub prałaturą, wszystkich spraw małżeńskich, spornych i karnych, które zgodnie z przepisami prawa wpłynęły do Sądu, o ile nie są wyjęte spod jego kompetencji przez prawo kanoniczne lub zastrzeżone przez biskupa diecezjalnego.

Sąd Biskupi Diecezji, sąd działający w imieniu Kościoła, którego wyroki opierają się na prawie kanonicznym, rozpatruje w I Instancji wszystkie sprawy małżeńskie, sporne i karne a także sprawy dyscyplinarne wewnątrz kościoła partykularnego, które wpłynęły do Sądu zgodnie z przepisani Kodeksu Prawa Kanonicznego, o ile nie zostały wyraźnie wyjęte spod jego kompetencji przez prawo kościelne lub zastrzeżone innej władzy.

SĄD ODWOŁAWCZY – II instancji 

Sąd Kościelny, sąd apelacyjny, na podstawie kan. 1447 Sąd Biskupi, działający w imieniu Kościoła, którego wyroki opierają się na prawie kanonicznym, rozpatruje w II Instancji sprawy z terenu podległej terytorialnie diecezji, prowadzone w I Instancji przez Sąd Kościelny Diecezji.

Prócz kompetencji wynikających z kanonów Sąd Biskupi, sądzi w drugiej instancji, sprawy, które w pierwszej instancji zostały osądzone przez zwyczajne sądy diecezjalne i zgodnie z przepisami prawa zostały wniesione przez apelację.

NAJWYŻSZA INSTANCJA

TRYBUNAŁ KOŚCIOŁA

Na podstawie kan. 1450 Trybunał Kościoła jest najwyższą władzą sądowniczą Kościoła.

Trybunał Kościoła jest najwyższą instancją od wyroków sądów diecezjalnych I i II instancji, działa w imieniu Kościoła, którego wyroki opierają się na prawie kanonicznym, rozpatruje odwołania od spraw rozpatrywanych przez Sąd Kościelny w I Instancji oraz w II Instancji przez Sąd Biskupi.