Sąd Kościelny

 

Herb Biskupa

Zakres działalności

Sąd Kościelny prowadzi postępowania sądowe w następujących sprawach:
– o stwierdzenie, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie,
– o rozwiązanie małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego.

Osoby zainteresowane wszczęciem powyższych postępowań proszone są o kontakt z działającą przy tutejszym sądzie poradnią prawną, gdzie uzyskają (bezpłatnie) wszelkie potrzebne informacje i porady prawne, jak również (odpłatnie) profesjonalną pomoc w zakresie przygotowania pism procesowych.
Profesjonalnej pomocy prawnej związanej z prowadzeniem powyższych postępowań udzielają również (odpłatnie) osoby uprawnione do występowania przed tutejszym sądem jako adwokaci i pełnomocnicy stron.

Poradnictwo prawne, w zakresie prawa kanonicznego.

Zgłaszający się na poradnictwo, chcący rozpocząć proces o orzeczenie nieważności małżeństwa powinni mieć metrykę ślubu kościelnego oraz znać aktualny adres zamieszkania współmałżonka (ze związku sakramentalnego). Dane faktyczne zostaną podane podczas rozmowy w poradnictwie.WZÓR SKARGI POWODOWEJ O NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA