Trybunał Kościoła

ikona


Trybunał Kościoła – Sąd kościelny – działający w imieniu Kościoła, którego wyroki opierają się na prawie kanonicznym. Zgodnie z Kan. 275 Prawa Kanonicznego Trybunał Kościoła jest najwyższą władzą sądowniczą Kościoła.

Najwyższa instancja

Od wyroków sądów diecezjalnych można się odwołać do Trybunału Kościoła.

Sądy diecezjalne

Najniższą instancję sądów kościelnych stanowią sądy biskupie związane z danym Kościołem partykularnym – diecezją lub prałaturą.

Kościół nie uznaje zasady trójpodziału władzy i dlatego najwyższym sędzią jest biskup, pełniący równocześnie funkcje wykonawcze i prawodawcze. Sędziowie rozstrzygający sprawy w sądach kościelnych muszą się wykazać potwierdzoną znajomością prawa kanonicznego.

Biskup wyznacza dla postępowań przed sądem duchownym promotora sprawiedliwości, który reprezentuje diecezję na podobnej zasadzie jak prokurator. Powód w procesie może powołać adwokata przemawiającego w jego imieniu.

Niektóre sprawy nie mogą być rozpatrywane przez sądy diecezjalne:

  • sprawy przeciw diecezji lub biskupowi,
  • spory w łonie zakonów.