Rekrutacja

„Dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego”

Ef4,12


„Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.”

Mt 4,19-20

 • Jeśli te słowa Jezusa odbijają się szczególnym echem w Twoim sercu i pragniesz odpowiedzieć na nie całkowitym poświęceniem swojego życia na służbę Bogu i ludziom jako uczeń i posłany przez Zmartwychwstałego Pana…
 • Jeżeli zachwyca cię droga powołania kapłańskiego i jesteś gotów podjąć trud głębszej modlitwy, studium i pracy nad sobą, aby przygotować się do głoszenia współczesnemu światu Chrystusowej Ewangelii…
 • to zapraszamy Cię do wspólnoty Seminarium Duchownego ! 

ZASADY PRZYJMOWANIA 

Do Diecezjalnego Seminarium Duchownego mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Powinni być ludźmi wiary odczytującymi w sobie głos powołania do kapłaństwa. Winni posiadać zdolności intelektualne wystarczające do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych, cieszyć się dobrą opinią, czuć się zupełnie wolnymi w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Seminarium, cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Seminarium powinien:

 1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Rektorem (lub wskazanym przez niego zastępcą). Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z Rektorem.
 2. Złożyć następujące dokumenty:
 • Podanie o przyjęcie do SD (napisany odręcznie – wzór) – w podaniu należy podać adres miejsca zamieszkania, zameldowania lub do korespondencji, e-mail, oraz numer telefonu,
 • Życiorys (napisany odręcznie) – z wyszczególnieniem uczelni na jakich przebywał, zawód jaki posiada – wykonuje. Z jakich środków utrzymuje siebie i rodzinę, stan osobowy rodziny itp.,
 • Zgłoszenie do SD,
 • Świadectwo Chrztu św.,
 • Świadectwo maturalne lub kopię poświadczoną,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych,
 • Zaświadczenie od psychologa o przydatności do pracy kapłańskiej,
 • Zaświadczenie o niekaralności,
 • Opinię i powiadomienie proboszcza parafii,
 • Oświadczenie pisemne o przystąpieniu do Kościoła lub Formularz Rodzinny,
 • Oświadczenie,
 • Świadectwo ślubu kościelnego – dotyczy kandydatów żonatych,
 • Wyrażenie zgody współmałżonki na wstąpienie w szeregi duchowieństwa Kościoła,
 • Dwie fotografie do legitymacji,
 • Dowód osobisty.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SD zobowiązani są złożyć komplet dokumentów.


GDYBYŚ POTRZEBOWAŁ POMOCY, MASZ PYTANIA?

NAPISZ!

wsd[at]nat-kath.church

quo_vadis