Pytania

koloratka

SEMINARIUM DUCHOWNE

NARODOWEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

„Jezus przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.” Mk 3, 13

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym, jak działa nasze seminarium, jakie są zasady przyjmowania kandydatów, czego możesz się spodziewać, ile czasu trwa formacja, jakie dokumenty i w jaki sposób należy je złożyć, odpowiadamy poniżej w formie pytań i odpowiedzi:

1. Kto może zostać duchownym w Narodowym Kościele Katolickim?

Duchownym w Narodowym Kościele Katolickim może został wyłącznie ochrzczony, pełnoletni mężczyzna, który ukończył Seminarium Duchowne Kościoła, lub inną szkołę o analogicznym profilu, zaakceptowaną przez Kościół, mający nieskażoną wiarę, kierujący się prawidłową intencją, posiadający wymaganą wiedzę, cieszący się dobrą opinią, mający nienaganne obyczaje, wypróbowane cnoty, jak również inne przymioty fizyczne i psychiczne, odpowiadające przyjmowanemu święceniu oraz posiadający wykształcenie minimum średnie, oraz pozytywnie zaopiniowany przez Rektora Seminarium.

2. Czy wszystkie powyższe warunki są niezbędne, aby zostać duchownym Kościoła?

Rektor SD rozpatrując każdą sytuację indywidualnie, może podjąć decyzję o zwolnieniu z któregoś z warunków, dotyczących przyjęcia kandydata, oraz dopuszczenia do święceń.

3. Czy duchownych obowiązuje celibat?

Kościół przyjmuje zasadę dobrowolności celibatu duchownych – jako zgodną z nauką Apostołów i Tradycją Kościoła zachodniego do 1073 r. Jednak zgodnie z Prawem Kościoła, duchowni ze względu na Królestwo niebieskie mogą zachowywać doskonałą i wieczystą wstrzemięźliwość; poprzez przyjęcie celibatu, który jest szczególnym darem Bożym.

4. W jaki sposób odbywa się formacja seminaryjna?

Formacja przygotowująca do przyjęcia święceń kapłańskich obywa się w formie zaocznej. Zjazdy seminaryjne, podczas których alumni uczestniczą w wykładach, oraz przystępują do egzaminów organizowane są w terminach wyznaczanych przez Rektora SD.

5. Ile czasu trwa formacja w seminarium?

Okres, który przewidziany jest na przygotowanie kandydata do kapłaństwa to 3 lata (sześć semestrów). Czas ten może zostać skrócony, gdy alumn wykazuje, iż jest już wystarczająco przygotowany do przyjęcia święceń kapłańskich, oraz zaliczył cały zakres materiału przewidzianego w Programie Kształcenia Alumnów Seminarium Duchownego. Czas ten również może zostać przedłużony, jeśli kleryk w wyznaczonym czasie nie przyswoił wymaganej wiedzy i umiejętności.

6. Kiedy odbywają się obłóczyny?

Alumni Seminarium Duchownego otrzymują prawo do noszenia stroju duchownego po pierwszym semestrze formacji, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia wymaganego Programem Kształcenia Alumnów, materiału.

7. Jaki jest zakres przygotowania? Jakie zagadnienia wchodzą w Program Kształcenia Alumnów?

Przyszli duchowni Kościoła muszą przyswoić wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego wykonywania posługi kapłańskiej. Formacja duchowa i intelektualna opiera się na poniższych zagadnieniach:

– filozofia – zagadnienia ogólne, oraz historia filozofii;

– psychologia ogólna;

– teologia duchowości, moralna, pastoralna, dogmatyczna i fundamentalna;

– egzegeza Starego i Nowego Testamentu;

– historia Kościoła;

– muzyka kościelna;

– homiletyka;

– Prawo Kanoniczne i wyznaniowe;

– liturgika;

– asystencja i praktyka diakońska.

8. Jakie dokumenty muszę złożyć i w jaki sposób?

Każdy kandydat zainteresowany wstąpieniem do Seminarium Duchownego powinien przygotować następujące dokumenty aplikacyjne:

9. Czy seminarium duchowne posiada sobowość prawną?

Tak! Na podstawie decyzji DWRMNIE-WROOA-65350-5/2019 z dnia 12-03.2021 roku Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA w Warszawie, Seminarium Duchowne posiada osobowość prawną.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do SD zobowiązani są złożyć komplet dokumentów.

Prześlij skany wskazanych dokumentów na adres mailowy: rektorat[at]seminarium-duchowne.pl

Następnie zostaniesz zaproszony na rozmowę z Rektorem Seminarium. Wtedy dostarczysz oryginały wymaganych dokumentów – do wglądu. Po wstępnej rozmowie uzyskasz odpowiedz, o przyjęciu do Seminarium.

ORNAMENT-4-large