KIM JESTEŚMY

Zachowujemy starokościelną zasadę wypowiedzianą przez Św. Wincentego z Lerynu: “Id teneamus, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum es; hoc est etenim vere propriequecatholicum” (“Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane; to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie”). Dlatego zachowujemy wiarę starego Kościoła, tak jak wyrażona ona została w ekumenicznych symbolach i w powszechnie uznanych dogmatycznych orzeczeniach Soborów ekumenicznych nie podzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia.


Celem Kościoła jest kultywowanie wiary chrześcijańskiej.

Kościół dąży do pełnej jedności ze wszystkim Kościołami chrześcijańskimi.

Kościół uznaje prymat biskupa Rzymu – PAPIEŻA – jako honorowy nie uznając dogmatu o nieomylności w sprawach wiary i moralności.

Kościół przyjmuje dwojaką formę SPOWIEDZI św. (uszną i ogólną)

Kościół głosi EWANGELIE pozostawiając sprawy polityczne świeckim.

Kościół nie odmawia posług religijnych np: prowadzenia pogrzebu katolickiego, oraz udzielania sakramentów św.

Wiernym Kościoła może być każda osoba zamieszkała na terenie działania Kościoła, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Przynależność do Kościoła następuje na podstawie oświadczenia złożonego Proboszczowi lub Administratorowi Kościoła.

Każdy pełnoletni wierny Kościoła ma prawo do biernego i czynnego wyboru do organów Kościoła.

Każdy wierny ma prawo udziału w obradach Synodu, o ile zostanie wybrany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parafialne, jako delegat.

Każdy wierny ma prawo do otrzymania bezinteresownej opieki duchowej oraz wszelkich posług religijnych ze strony Proboszcza parafii, do której przynależy.

Wierny Kościoła ma prawo do pełnego uczestniczenia w życiu religijnym i społecznym Kościoła.

Wierny ma prawo i obowiązek:

  • do wspomagania Kościoła,
  • dbania o dobre imię Kościoła;
  • przestrzegania przepisów Statutu Kościoła, regulaminów oraz zarządzeń i uchwał organów Kościoła;
  • zachowywania Przykazań Bożych i Kościelnych.
  • czerpania ze źródeł sakramentalnych Kościoła, jego dorobku duchowego i materialnego.