Kapituły Kanonickie

1. W Diecezji mogą istnieć Kapituły Kanonickie: Katedralna, Kolegiacka, Konkatedralna.
2. Według prawa kanonicznego, kapituły mają przede wszystkim za zadanie spełniać bardziej uroczyste czynności liturgiczne w kościele katedralnym lub kolegiackim.
3. Kapituły ich istnienie i posługa świadczą o szczególnej więzi biskupa i współpracujących z nim kapłanów, winny odgrywać doniosłą rolę w kultywowaniu i krzewieniu tradycji lokalnego Kościoła.
4. Na podstawie Kan. 339 PKK kanonikaty powierza Biskup Diecezjalny kapłanom wyróżniającym się pod względem formacji kapłańskiej i prawości życia, chwalebnie wypełniających posługę pasterską, nominacja do kapituły jest wyróżnieniem, wskazaniem osób, które biskup traktuje jako najbliższych współpracowników, którym ufa i które ukazuje jako wzór prawości życia i kapłańskiej gorliwości.
5. Kapituła Katedralna ma pierwszeństwo przed Kapitułą Kolegiacką, a ta przed Konkatedralną.
6. Kanonik nowo mianowany powinien być instalowany, czyli ma objąć swój urząd kanonicki. Pierwszych instalacji dokona Biskup Diecezjalny lub jego delegat.
7. Zgodnie z pkt. 91 art. 6 niniejszego tomu kapłani uhonorowani jakąkolwiek godnością kościelną podczas uroczystych czynności religijnych powinni nosić przysługujący im strój.
8. Urzędy kanonickie, prawa i obowiązki, strój i przywileje poszczególnych Kapituł określają ich własne Statuty.
9. Każda kapituła musi mieć statut. Statuty winny być sporządzone aktem kapitulnym – kolegiackim, czyli żeby były zgodne z prawem i muszą być zatwierdzone przez biskupa.