Pierwszy czwartek miesiąca czas modlitw w intencji powołań

powolanie

Pierwsze czwartki miesiąca są w naszym Kościele szczególnie celebrowane jako dni modlitwy za kapłanów i w intencji powołań kapłańskich. W najbliższy pierwszy czwartek rozpoczynamy co miesięczne spotkanie modlitewne w intencji powołań kapłańskich i zakonnych – pragniemy inspirować i wspierać osoby poszukujące swojej drogi z Chrystusem.


Modlitwa o powołania

O Jezu, Dobry Pasterzu! Jak Ty sam po dokonaniu Twego dzieła wstąpiłeś do nieba tak i wybrani Twoi: Biskupi i Kapłani odchodzą do Ciebie, kiedy ich wezwiesz. A przecież aż do końca świata muszą ludzie korzystać z łaski Odkupienia, trzeba odprawiać Ofiarę Mszy św. i udzielać sakramentów świętych. Na miejsce tych, którzy odchodzą trzeba, by przyszli inni i szerzyli Twe Królestwo aż do końca świata. Prosimy Cię Jezu o nowe i dobre powołania do kapłaństwa i zakonu.

O dobrych kandydatów do kapłaństwa – prosimy Cię Jezu.

O mądrość i roztropność dla wychowawców i profesorów w seminariach – prosimy Cię Jezu.

O szczerą pobożność i gorliwość w nauce dla kleryków – prosimy Cię Jezu.

O dobre przygotowanie powołań przez rodziny – prosimy Cię Jezu.

O pomoc Kościołowi, by mógł wychowywać nowe powołania – prosimy Cię Jezu.

O gorliwe apostolstwo świeckich w budzeniu i rozwijaniu powołań kapłańskich i zakonnych – prosimy Cię Jezu.


Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego

Panie Jezu Chryste, który oddałeś swoje życie dla zbawienia ludzi i stałeś się Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i życia zakonnego. Racz ich otoczyć łaską swego błogosławieństwa, oddalaj od nich wszystkie pokusy i umacniaj w świętości, aby ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie i w ten sposób przygotowali się do zaszczytniej służby w Twoim Kościele. W szczególny sposób polecamy Ci alumnów, wychowawców i wykładowców naszego Seminarium Ukaż im sens i wartość powołania, aby coraz bardziej Cię kochali i jednoczyli się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Modlitwa o rozeznanie powołania

Ojcze Niebieski,
Ty masz względem mnie szczególny plan
w Kościele i pomiędzy ludźmi.
Ty znasz od zawsze działalność,
dla której zostałem stworzony,
pracę, którą tylko ja mogę wykonać, nikt inny.
Jeśli tego zadania nie podejmę,
ono nigdy nie zostanie wykonane.
Dlatego muszę dołożyć starań, by je wykonać.
Pozwól mi poznać Twoją Wolę,
a będę kroczył za Tobą,
jakimkolwiek okaże się to zadanie.
Wiem, że w Tobie wszystkiego mogę dokonać
– Tyś siłą i wytrwałością.


Wezwanie o uproszenie świętych kapłanów

O Jezu, nasz Pośredniku i Arcykapłanie, ofiarujemy Ci nasze modlitwy, prace i cierpienia za twoich kapłanów, aby świętością swego życia rozszerzali królestwo Twoje.

O Jezu, zesłany z nieba jako nasz Arcykapłan:

Daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla zbawiennego przepowiadania Twojej nauki

Daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla sprawowania po wszystkie dni Twojej Ofiary Krzyżowej

Daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla zbawiennego udzielania nam świętych sakramentów

Daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla odpuszczenia nam grzechów w sakramencie pokuty i pojednania

Daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla utwierdzenia w wierze i dobrych obyczajach naszych rodzin

Daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla wychowania dzieci ku Twojej chwale

Daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla obrony i pomocy wśród niebezpieczeństw świata

Daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla przygotowania nas do szczęśliwej śmierci

Daj nam świętych kapłanów!

O Jezu, dla rozszerzenia Twego Królestwa

Daj nam świętych kapłanów!

Módlmy się: Boże, któryś dla chwały majestatu swojego i dla zbawienia ludzkiego rodzaju ustanowił Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy swoich tajemnic, pozostali zawsze wierni w spełnianiu otrzymanego posługiwania. Przez Chrystusa pana naszego. Amen

siotryBIBLIJNE TEKSTY POWOŁANIOWE (wybór)

Nazajutrz Jan znowu stał w tym samym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego…
(J 1,35-39)

Oto podszedł do Jezusa pewien człowiek i zapytał: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” Odpowiedział mu: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania”. Zapytał Go: „Które?” Jezus odpowiedział: „Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!” Odrzekł Mu młodzieniec: „Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?” Jezus mu odpowiedział: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!”
(Mt 19,16-22)

 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „…Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy…”
(Mt 19,27.29)

 

Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane… Są tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!
(Mt 19,11.12)

1. Ewangelia wg św. Mateusza:
9, 9-13 – powołanie Mateusza
10, 1-4 – wybór Dwunastu
16, 24-26 – warunki naśladowania Jezusa
19, 10-12 – dobrowolna bezżenność
28, 16-20 – ostatni rozkaz

2. Ewangelia wg św. Marka:
1, 16-20 – powołanie pierwszych uczniów
2, 13-17 – powołanie Lewiego
3, 13-19 – wybór Dwunastu
6, 7-13 – rozesłanie Dwunastu
6, 30-31 – powrót Apostołów
8, 34-38 – warunki naśladowania Jezusa
10, 17-22 – bogaty młodzieniec
10, 28-31 – nagroda za dobrowolne ubóstwo
13, 9-13 – prześladowanie uczniów
16, 15-18 – ostatni rozkaz

3. Ewangelia wg św. Łukasza:
1, 5-25 – zapowiedź narodzenia Jana
1, 26-38 – zwiastowanie Maryi
5, 4-11 – obfity połów
5, 27-32 – powołanie Lewiego
6, 12-16 – wybór Dwunastu
9, 1-6 – pierwsze wysłanie Apostołów
9, 23-27 – warunki naśladowania Jezusa
9, 57-62 – trzej naśladowcy Jezusa
10, 1-12 – wysłanie siedemdziesięciu dwóch
10, 17-20 – radość apostoła
10, 38-42 – Marta i Maria
14, 25-35 – obowiązki uczniów Jezusa
18, 18-23 – bogaty młodzieniec
18, 28-30 – nagroda za dobrowolne ubóstwo
24, 13-35 – uczniowie z Emaus

4. Ewangelia wg św. Jana:
10, 11-18 – dobry Pasterz
17, 1-26 – modlitwa arcykapłańska Chrystusa
21, 15-19 – Piotr otrzymuje władzę pasterską
5. Dzieje Apostolskie:
1, 15-26 – uzupełnienie grona Dwunastu
9, 1-19 – nawrócenie Szawła
10, 1-48 – powołanie setnika Korneliusza
22, 3-21 – opowiadanie Pawła o swoim nawróceniu

6. STARY TESTAMENT (wybór postaci):
Noe – Rdz 6, 9-9,17 (potop)
Abraham – Rdz 12, 1-8 (powołanie)
Mojżesz – Wj 2, 23-31 (powołanie)
Samuel – 1 Sm 3, 1-21 (widzenie)
Dawid – 1 Sm 17, 32-51 (walka z Goliatem)
– 2 Sm 11,2-12,15 (grzech Dawida)
Jonasz – Jon 1,1-4,11 (misja Jonasza)


INTENCJE POWOŁANIOWE
1. Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, aby w naszych czasach nie zabrakło ludzi ofiarnych, którzy zostawią wszystko i pójdą za Chrystusem.
2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby byli gorliwymi i świętymi.
3. Módlmy się za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby potrafili skutecznie głosić Twoje zbawcze orędzie niosąc zaspokojenie głodu prawdy i pełni życia w świecie.
4. Módlmy się, aby Duch Święty wzbudzał coraz więcej świętych powołań do życia według rad ewangelicznych.
5. Módlmy się za kraje, w których brakuje prezbiterów, aby doczekały się wielu młodych ludzi, którzy odpowiedzą na Boże wezwanie: „Pójdź za Mną!”
6. Za wszystkie rodziny, by ożywione duchem miłości, były pierwszą szkołą miłości Chrystusowej i tym samym środowiskiem dobrego rozpoznania powołania przez dzieci i młodzież.
7. O odwagę dla ludzi młodych, aby nie lękali się pójść za Jezusem, który spojrzał na nich z miłością.
8. Prosimy Cię Boże, o nowe, ofiarne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby w Kościele Chrystusowym nigdy nie zabrakło głosicieli słowa Bożego i szafarzy świętych sakramentów.
9. Duchu miłości, rozpaliwszy w sercach młodych ludzi swoje dary, kieruj ich ku prawdzie i uczyń świadkami prawdziwej wolności, miłości i „stróżami poranka nowej ewangelizacji”.
10. Prosimy o siłę wiary dla wszystkich stojących wobec decyzji o realizowaniu drogi powołania do służby Bożej, aby zechcieli wielkodusznie odpowiedzieć na łaskę powołania.
11. Daj młodym ludziom, którzy odczuwają w sobie powołanie kapłańskie lub zakonne, potrzebną siłę i wytrwałość na drodze realizacji swojego powołania.
12. Dziękujemy Ci Boże, za prezbiterów na całym świecie; prosimy Cię, byś wspierał ich powołanie, byś zakorzeniał ich coraz bardziej w jednym kapłaństwie Twojego Syna; aby przez to, co trudne, wzrastali ku świętości.
13. Dziękujemy Ci Panie, za dar zaufania z jakim wciąż wzywasz ludzi do współpracy z Tobą w dziele zbawienia świata; prosimy Cię, abyś otwierał serca młodych ludzi i wlewał w nie Twoją moc do podjęcia powołania kapłańskiego i zakonnego.

Comments are closed.