Diecezja Francuska

Informacja Rady Synodalnej

w sprawie wydalenia biskupa

Kancelaria Rady Synodalnej informuje:

na podstawie dekretu Pierwszego Biskupa, w związku wypowiedzeniem posłuszeństwa najwyższej władzy duchownej, ignorancji ciężko zawinionej co do przyjętego obowiązku posłuszeństwa Pierwszemu Biskupowi, całkowite kontestowanie decyzji prawowitego przełożonego w osobie Pierwszego Biskupa, któremu ordynariusz diecezji bezpośrednio podlega, sposób postępowania, który przynosi kościelnej wspólnocie poważne szkody i zamieszanie; lekceważenie Wspólnoty Kościoła, której podlega na podstawie złożonej świadomie i dobrowolnie prośby o inkardynacje, przyjmując nałożone obowiązki biskupa Kościoła i ordynariusza diecezji; publiczne podważanie nauczania Kościoła w ważnych kwestiach, poprzez propagowanie jako alternatywy swoich osobistych poglądów; poprzez sprawowanie liturgii innego Kościoła bez wyraźnej zgody Pierwszego Biskupa i podawanie się za duchownego innego Kościoła, a także brak szacunku i podważanie wiarygodności Kolegium Biskupów i kapłanów; upór w zajmowanej postawie, alienacja ze wspólnoty Kolegium Biskupów i szeroko pojętej wspólnoty Kościoła, Krzysztof Popławski, dotychczasowy ordynariusz diecezji francuskiej, z dniem 31 maja 2019 roku w duchu wzajemnej troski został wydalony ze Wspólnoty Kościoła oraz obłożony kościelną karą ekskomuniki.

Na podstawie Kan. 1268 Prawa Kanonicznego Kościoła duchowny, który utracił stan duchowny, nie może ponownie być włączony do duchowieństwa, chyba, że przez reskrypt najwyższej władzy kościelnej podjęty w każdej chwili.

Kancelaria

Rady Synodalnej

Hannover 03.06.2019r.